Titah Hari Guru 2011

Posted by S Tungku on Saturday, September 24, 2011 with 1 comment

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadien Waddaulah sempena majlis sambutan Hari Guru yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, 24 September 2011.

Sempena Hari Guru pada 23 September tahun ini,
kami warga
Sekolah Rendah Tungku Brunei III
mengucapkan Selamat Hari Guru kepada
semua guru-guru di Negara Brunei Darussalam.

Tema Hari Guru 2011
"Guru Membentuk Syakhsiah Bangsa"

Reactions:
Categories: ,